Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Marie Veselská

Pro prodej produktů a služeb s použitím internetu

 

se sídlem Hodonín, Radniční 3215/4, PSČ 69501

identifikační číslo: 62817281     

Živnostenský list vydaný Okresním úřadem Hodonín, okresním živnostenským úřadem

Pod č.j. XY/1995/1004/V/F ze dne 29.8.1995 včetně jejich změn.

 

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Předmět smlouvy, objednávka, značení produktu, cena
 3. Cena, způsob úhrady, fakturace
 4. Způsob platby
 5. Dodací podmínky
 6. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 7. Storno podmínky u živých akcí – kurzů s osobní účastí
 8. Práva a povinnosti z vadného plní, reklamace
 9. Garance
 10. Vyloučení odpovědnosti
 11. Ochrana údajů
 12. Cookies
 13. Závěrečná ustanovení

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávající, kterou je fyzická osoba Marie Veselská, se sídlem v Hodoníně, Radniční  3215/4, 69501 Hodonín, Česká republika, IČ 62817281, v evidenci Živnostenského odboru  Okresního úřadu Hodonín (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující, zákazník nebo účastník“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Webové stránky jsou: www.marieveselska.art (dále jen „webová stránka“).

 

 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, OBJEDNÁVKA, ZNAČENÍ PRODUKTU, CENA

 

2.1. Předmětem smlouvy je nákup a prodej živých akcí – kurzů, prodej online kurzů. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně jejich obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.marieveselska.art.

2.2 Termíny kurzů, zahájení on-line kurzů budou předem zveřejňovány na stránkách www.marieveselska.art. Taky veškeré informace, týkající se objednávky, poskytuje prodávající na webové stránce www.marieveselska.art u daného produktu.

2.3   Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.4   Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o uskutečnění živých akcí, u on-line produktů je vždy popsán způsob doručení on-line cestou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“.  Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.6 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7   Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, respektive příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.9. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.10.Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.11.Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

Doporučené požadavky na přehrávání videí jsou:

Kterýkoli internetový prohlížeč z uvedených + minimální verze

 • Internet Explorer 10+
 • Firefox 33+
 • Google Chrome 31+
 • Safari 7.1+
 • Opera 26+
 • iOS Safari 7.1 +
 • + nainstalovaný zásuvný modul Adobe Flash Player

Minimální konfigurace pro přehrávání videí ve Windows:

 • Procesor 1,83GHz Intel Pentium 4 anebo rychlejší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta aspoň 128MB RAM

Minimální konfigurace pro přehrávání videí v OS X:

 • Procesor 1.83GHz Intel Core 2 Duo anebo vyšší
 • 2GB RAM
 • Grafická karta s aspoň 128MB of RAM

Požadavky na otevření PDF souborů:

Doporučený software Adobe Reader

Upozorňujeme, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivnitelná rychlostí internetového připojení.

3   Cena, způsob Úhrady, fakturace

 • Cena všech produktů a živých akcí je uvedena vždy na webovém rozhraní. Cena je platná po celou dobu, kdy je webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním online ebooků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je cenou konečnou. U vzdělávacích živých akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje.
 • Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní, v případě překlepu například nebo při vzniku obdobné chyby v procesu uzavírání kupní smlouvy, není prodávající povinen produkt za takovou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by došlo z vaší strany i k úhradě této zjevné chybné ceny, je oprávněn od smlouvy odstoupit a uhrazenou částku v tomto případě ihned vrací zákazníkovi zpět na jeho účet. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením, platí cena v okamžiku odeslání objednávky.
 • Produkt, zboží, služba je dodána až po úplném zaplacení ceny.
 • Prodávající vyhotoví po uhrazení produktu, zboží, služby doklad – fakturu, doklad slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží, služby.
 • Prodávající není plátcem DPH

 

 1. ZPŮSOB PLATBY

4.1. Stanovenou cenu hradí zákazník bezhotovostním způsobem na účet zvolený v prodejním formuláři.

4.2.    Možnosti plateb

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Zákazník může využít

 • Online platební kartu VISA, VISA elektron, Master Card, Maestro
 • Rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, FIO, KB, ČSOB, mBank a další
 • Bankovním převodem na základě faktury

4.3    Forma platby

Platba je jednorázová. Případná možnost koupě na splátky je uvedena u vybraných produktů vždy v objednávkovém formuláři daného produktu/boží/služby včetně uvedení počtu splátek (bod 4.6)

4.4   Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout plnění včas.

4.5 Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží/službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6 Prodej na splátky je umožněn pro nákup online produktů/zboží/služeb označených prodejcem.

Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.

Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.

V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.

V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, případný odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.

Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. Že hradí splátky řádně a včas.

Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí platbou více jak 1 den po splatnosti faktury.

Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.

U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 ti dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.

Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.

 

 • DODACÍ PODMÍNKY
  • U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
  • Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
  • V případě tištěných produktů, prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dní od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

6.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2   Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu, je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za  újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

 1. STORNO PODMÍNKY U ŽIVÝCH AKCÍ – KURZŮ S OSOBNÍ ÚČASTÍ

V případě, že se nemůžete jakéhokoliv semináře zúčastnit, ozvěte se nám obratem na marie.veselska@seznam.cz a uveďte v emailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání kurzu.

V případě zrušení semináře z naší strany vrátíme objednavateli částku v plné výši nebo ji zákazník může využít na jiný kurz z naší nabídky, a to po vzájemné dohodě.

7.1.    Účastník ruší účast více než 14 dní před konáním akce

– vzniká storno administrativní poplatek 500,- Kč a zbytek uhrazené částky se vrací.

7.2     Účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním akce

– vzniká storno 50 % z uhrazené částky, zbytek se vrací.

V obou případech, pokud si objednatel za sebe najde náhradníka, žádný storno poplatek se

neúčtuje, o této skutečnosti nám dejte vědět na email marie.veselska@seznam.cz.

7.3   Účastník se na kurz vůbec nedostaví bez předchozí omluvy

– vzniká storno poplatek ve výši 100% ceny.

7.4.   Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti

– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 6 OP) ze strany zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3 Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží/uměleckého díla.

8.4 Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese marie.veselska@seznam.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

8.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.6.    Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.7   Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

 

 1. GARANCE

Za své produkty Marie Veselská ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený online produkt není pro vás vhodný.  Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

9.1 Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na marie.veselska@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury a data nákupu.

9.2  Peníze vám budou vráceny stejným způsobem jako byly obdrženy, a to do 30 ti dní od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného dokladu – faktury na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

Při objednání

 1. on-line produktů/kurzů

U všech on-line produktů a kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta začíná běžet v momentě, kdy jsou kupujícímu zaslány přístupové údaje do členské sekce. Poté běží 30 ti denní garanční lhůta, která končí 30.den po odeslání přístupových údajů kupujícímu. Během ní může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout. Odstoupení může zákazník provést elektronickou formou na email marie.veselska@sezna.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze.

Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line produktu/kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 ti dní od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line produktu/kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online produktem.

 1. on-line produktu e-book

Při koupi produktu e-book, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 10 ti dní, respektive 11 tého dne, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení od smlouvy je možné provést elektronickou formou na emailu marie.veselska@seznam.cz, s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částku odpovídající kupní ceně e-booku. Částka bude vrácena zpět bankovní převodem nejpozději do 30 ti dní od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 1. účasti na živé akci – skupinovém nebo individuálním kurzu

Po absolvování živé akce, má kupující právo rovněž využít garance následujícími způsoby:

V průběhu akce – během první poloviny trvání kurzu, může účastník oznámit, že chce využít garance, z důvodu, že kurz nemá obsah, který očekával a není pro něj přínosem. V tomto případě do 3 pracovních dní mailovou zprávou písemně oznámí, svou žádost na využití garance.

 1. při zakoupení uměleckého díla

Při zakoupení uměleckého díla, má zákazník rovněž právo využít garance, a to ve chvíli, kdy obdrží umělecké dílo. Podá zprávu do tří dní od obdržení uměleckého díla. Zákazník na své náklady zašle umělecké dílo zpět prodávajícímu, podmínkou je zaslání s pojištěním zásilky v hodnotě ceny uměleckého díla, dílo nesmí být žádným způsobem poškozeno. Do tří dní po obdržení uměleckého díla od zákazníka vystaví prodávající dobropis zákazníkovi, zákazník dobropis potvrdí a zašle zpět prodávajícímu. Prodávající do 3 dní od obdržení potvrzeného dobropisu vrátí částku ve výši ceny uměleckého díla zákazníkovi na jeho bankovní účet, bankovním převodem.

Způsob a varianty, jak garance využít, jsou vždy specifikovány na příslušné webové stránce projektu www.marieveselska.art. Jsou rovněž uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy, jenž je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Částka bude vrácena nejpozději do 30 ti dní od sdělení žádosti o využití garance. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem, a to na účet, který kupující sdělí v momentě, kdy garance využívá.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Všechny produkty a služby jsou určeny pro vzdělávací účely. Informace, které zprostředkovává prodávající jsou pouze návody a doporučení, vycházející z praxe Marie Veselské. Marie Veselská není odpovědna za úspěch nebo neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi, neodpovídá za vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktů jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit, jako například jsou dovednosti, možnosti vybavení, schopnosti, vytrvalost, obětavost apod.

10.2.   V případě vzdělávacích živých akcí/ kurzů je potřeba vás upozornit, že můžete být v průběhu kurzu vystavení fyzickému přetížení, psychickému tlaku na výkon nebo emocionálním prožívání a je plně na Vaší odpovědnosti a rozhodnutí, zda kurz absolvujete nebo ne.

Osobní účast na kurzech i účast v on-line kurzech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst v dané oblasti, netrpí žádnou psychickou duševní či mentální poruchou. Dále upozorňujeme, že informace a obsah u on-line produktech nemůže plně nahradit individuální konzultaci odborníka. Produkty mohou obsahovat doporučení na služby třetích osob, informace o produktech třetích osob, odkazy na další možnosti vzdělávání apod. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

 1. OCHRANA ÚDAJŮ

 Prodávající Marie Veselská se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

11.1. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení dokladů o koupi, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi a přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

11.2. Na požádání Vám Marie Veselská podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směrovat na marie.veselska@seznam.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Marie Veselská je jedinou osobou s přístupem k těmto údajům a je vázána mlčenlivostí a dodržováním GDPR.

11.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte webovou stránku www.marie.veselska.art, zaznamenají webové servery standartním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také délku a datum návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají je tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, při stažení produktů zdarma, při realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje je v rámci závazných právních předpisů.

11.4.  Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně.  Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

11.5.  Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Marie Veselské, bytem Radniční 34215/4, 69501 Hodonín, IČO 62817281, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Současně zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích.

12..  COOKIES

       Stránky www.marieveselska.art používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat na Vašem internetovém prohlížeči.

 

 

 

13    ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

13.1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.marieveselska.art.

13.2 Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese marie.veselska@seznam.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

13.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

13.4   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.5 Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanovením OP.

13.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

13.7.  Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.11.2020.